Obveznosti članstva

Pravice in dolžnosti članov

Pravice in dolžnosti rednih članov
Redni člani Društva imajo pravico:
- da volijo in so izvoljeni v organe Društva,
- da sodelujejo pri izvajanju programa Društva in pri delu organov Društva,
- da dajejo predloge za delo in razvoj Društva,
- da imajo vpogled v delo organov Društva in dajejo o njem mnenja,
- da so seznanjeni s programom Društva ter njegovim denarno-materialnim poslovanjem.

Dolžnosti rednih članov Društva so:
- da varuje ugled Društva in ne škodijo interesom Društva,
- da sodelujejo pri delu organov Društva,
- da izvršujejo sprejete naloge in funkcije,
- da se ravnajo po statutu in ostalih aktih Društva ter sklepih organov Društva,
- da s svojim ravnanjem, zgledom in delom pomagajo uresničevati program Društva,
- da redno plačujejo članarino, določeno s sklepom Skupščine,
- da pisno obvestijo Društvo o zaposlitvi pri zavarovalnicah, zavarovalnih zastopnikih ali posrednikih ali drugih družbah, katerih pridobitna dejavnost se nanaša na zavarovanje oziroma svetovanje na področju poslovnih tveganj in zavarovanj.

Pravice in dolžnosti pridruženih članov
Pridruženi člani Društva imajo pravico:
- da sodelujejo pri izvajanju programa Društva,
- da dajejo predloge za delo in razvoj Društva,
- da so seznanjeni s programom Društva.
Pridruženi člani ne volijo organov Društva in v njih ne morejo biti izvoljeni.

Dolžnosti pridruženih članov Društva so:
- da varuje ugled Društva in ne škodijo interesom Društva,
- da sodelujejo pri izvajanju programa Društva,
- da se ravnajo po statutu in ostalih aktih Društva ter sklepih organov Društva,
- da s svojim ravnanjem, zgledom in delom pomagajo uresničevati program Društva,
- da redno plačujejo članarino, določeno s sklepom Skupščine.