Obveznosti članstva

Člani imajo pravico: 

 • da volijo in so izvoljeni v organe Združenja SI.RISK, 
 • da sodelujejo pri izvajanju programa Združenja SI.RISK in pri delu organov Združenja SI.RISK,
 • da dajejo predloge za delo in razvoj Združenja SI.RISK,
 • da imajo vpogled v delo organov Združenja SI.RISK in dajejo o njem mnenja,
 • da so seznanjeni s programom Združenja SI.RISK ter njegovim denarno-materialnim poslovanjem.

 

Dolžnosti članov so:

 • da varujejo ugled Združenja SI.RISK in ne škodijo interesom Združenja SI.RISK,
 • da sodelujejo pri delu organov Združenja SI.RISK,
 • da izvršujejo sprejete naloge in funkcije,
 • da se ravnajo po statutu in ostalih aktih Združenja SI.RISK ter sklepih organov Združenja SI.RISK,
 • da s svojim ravnanjem, zgledom in delom pomagajo uresničevati program Združenja SI.RISK, 
 • da redno plačujejo članarino, določeno s sklepom Skupščine,
 • da pisno obvestijo Združenja SI.RISK o morebitni zaposlitvi pri zavarovalnicah, zavarovalnih zastopnikih, zavarovalnih posrednikih ali drugih družbah, katerih pridobitna dejavnost se nanaša na zavarovanje oziroma svetovanje na področju poslovnih tveganj in zavarovanj.